Thursday 31 January 2013

Day is done

For poetry day & week (here in Belgium & The Netherlands) Johan de Boose wrote a poem.
The 'Provincie Oost-Vlaanderen' and 'Het Poëziecentrum' gave me a commission to make a videopoem for it.

During these days filled with poetry, Johan is visiting schools, showing the video, reading the poem and talking with the students...

Some things speak for themselves.
Loud and like crystal.


DAY IS DONE

1.
 ‘Mijn voet een wandelende tak
Mijn stem een rollend hol vat
Mijn ziel een gevlekt bloedend dier

Ik ken de stille snik van Vlaamse winters
Zoete angst, schuldige stilte
Elk kind in elke kooi is een prooi

De kooi heet: Everything at once

Over vlakten valt de schaduw van een berg,
    van lange nachten
Het leven is een weg die onder mij verdwijnt

Ik trek het laken van de mist over me heen
Ik breek in de kaken van de regen
Ik lees de lijnen van het lot:

    Fruit tree, fruit tree
    No one knows you
    but the rain and the air

Ik ben één met het wenend land, met de grijze zee
Ik ben de tiener van het jaar
Straks spring ik naar de andere kant van het licht
Wie springt is altijd beter dan voorheen
Wie valt valt veilig in een lange diepe slaap
Een val van vijftien jaar, van twintig eeuwen

Spring ik? Ik zie de tong van mijn schoen.
Vlieg ik? Onder mij een vlakte van braaklanden,
groeiend donker, een weg die verdwijnt.
Roep ik? Een stem als een vat.
Wie luistert? Wie is zo doof als een god?

    Life is but a memory
    happened long ago.

2.
Er zijn twee manieren om naar deze ochtend te kijken:
In het landschap ligt een lichaam
In het lichaam ligt een landschap

De derde manier is
hoe land en lijf samen

Er is dromen en dromen:
Een heuvel wil berg zijn
Een beek wil zeewaarts

Er zijn ook dromen die men oplegt
(alsof de toekomst een straf is):
Een gazon in een bos?
Een eik op een varen?

Er zijn akkers en oevers die sterven
Dieren die zichzelf vergeven

Hoor
Iemand speelt viool op een boom
    Day is done

De krant zegt: het is vijftien graden
en een jongen stapte uit het leven.

Er is stappen en stappen.

(This is the third poem by Johan de Boose as 'countryside' poet of Oost-Vlaanderen 2012 - ©Johan de Boose)

Johan also did a translation and a strong reading.
   DAY IS DONE

1.
‘My foot a walking-stick
My voice a rolling hollow barrel
My soul a stained bleeding animal

I know the silent gasp of Flemish winters
Sweet fear, guilty silence
Every child in every cage is a prey

The cage is called: Everything at once

Over plains falls the shade of a mountain,
  of lasting nights
Life is a road that dissappears under me

I pull the sheet of mist over my body
I break in the jaws of the rain
I read the lines of fate:

     Fruit tree, fruit tree
     No one knows you
     But the rain and the air


I am one with the weaping land, with the grey sea
I am the teenager of the year
In a while I’ll jump to the other side of the light
He who jumps is always better than before
He who falls falls safe in a long deep sleep
A fall of fifteen years, of twenty centuries

Do I jump? I see the tongue of my shoe.
Do I fly? Under me a plain of waste lands,
growing darkness, a road that dissappears.
Do I shout? A voice as a barrel.
Who listens? Who is as deaf as a god?

      Life is but a memory
     happened long ago.’


2.
There are two ways of looking at this morning:
In the landscape lies a body
In a body lies a landscape

The third way is
how land and body together

There is dreaming and dreaming:
a hill wants to be a mountain
a brook wants seawards

There are also dreams that were imposed
(as if the future is a punishment):
A lawn in a forest?
An oak on a fern?

There are fields and banks that die
Animals who poison themselves

Hear
Someone plays the violin on a tree
    Day is done

The newspaper says: it is fifteen degrees
and a boy stepped out of his life.

There is stepping and stepping.


I found this beautiful composition to use as a base for the soundtrack;
It was clear from the beginning that I wanted someone young to feature in this video. And I found the perfect
one. Filming and editing was made easy with her natural expression and Johan's strog words.Words, tanslation & voice: Johan de Boose
Piano & composition: Lunova Labs
Concept, camera, editing & additional music: Swoon
Thanks: Hanne Jacobs, Provincie Oost-Vlaanderen & Het Poëziecentrum.

No comments:

Post a Comment